Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla osób, którym wszczęto przewód określa uchwała Rady Wydziału nr 464/2016 z dnia 15.12.2016r. oraz załącznik nr 1 do tej uchwały.