Losy zawodowe absolwentów Wydziału IET

Centrum Karier AGH prowadzi systematyczne badania losów zawodowych absolwentów poszczególnych wydziałów, w tym Wydziału IET. Podane poniżej dane pochodzą zasadniczo z badań przeprowadzonych od września 2012 r do czerwca 2013 r. Badani absolwenci studiów II stopnia wypełniali odpowiednie kwestionariusze lub odpowiadali na pytania zadawane telefonicznie. W ten sposób przebadano ok. 64% absolwentów Wydziału.

Wśród badanych absolwentów Wydziału IET rocznika 2012 tylko ok. 4% poszukiwało pracy zaraz po ukończeniu studiów, co stanowiło najmniejszy odsetek wśród absolwentów wszystkich wydziałów AGH. Odsetek ten był jednakowy dla obu kierunków kształcenia na Wydziale, t.j. Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz Informatyka (na kier. Informatyka do roku 2010 nie było absolwentów poszukujących pracy). Czas poszukiwania pracy był bardzo krótki i zasadniczo w przedziale 1 – 3 miesięcy wszyscy poszukujący pracę znajdowali.

Innym badanym wśród absolwentów zagadnieniem była zgodność podjętej przez nich pracy z wykształceniem. W tym przypadku w skali uczelni Wydział IET różnicą 0,2% zajął drugie miejsce za Wydziałem Wiertnictwa Nafty i Gazu ale jeżeli brać pod uwagę również tych absolwentów, którzy podjęli pracę „częściowo zgodną z wykształceniem”, to Wydział IET ponownie odzyskuje pierwszą lokatę w skali uczelni (91% wskazań). Pracę „niezgodną z wykształceniem” zadeklarowało 5,1% absolwentów kierunku EiT oraz 1,5% absolwentów informatyki.

Ważnym aspektem badań był również „stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów”. Jako „bardzo duży” i „duży” wskazało w sumie 45% absolwentów kierunku EiT oraz 84,5% absolwentów Informatyki. Informację, że wiedza ze studiów nie jest wykorzystywana w pracy zawodowej podało 5,7% absolwentów EiT oraz 1,7% absolwentów kier. Informatyka.

Generalnie jako czynniki decydujące o przyjęciu do pracy absolwenci WIET rocznika 2012 wskazywali w kolejności: wiedza uzyskana podczas studiów, ukończony kierunek studiów, znajomość języków obcych, umiejętności komputerowe, doświadczenie zawodowe, motywacja do pracy, umiejętności interpersonalne.