To ogłoszenie straciło ważność w dniu 15.09.2020. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
22.04.2020

Zapomoga dla studentów/doktorantów znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może ubiegać się o przyznanie zapomogi. O zapomogę może również ubiegać się doktorant, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Komunikat od Pani Prorektor ds Studenckich prof. Anny Siwik

Pismo od Pani Prorektor ds. Studenckich prof. Anny Siwik z dnia 21 kwietnia 2020 r.

W szczególności podstawą wnioskowania o zapomogę może być utrata przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

W przypadku przesłania dokumentów zawierających dane dotyczące zdrowia członka rodziny, członek rodziny jest zobowiązany do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Działu Spraw Studenckich w postaci Załącznika nr 7. Skan podpisanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych proszę dołączyć do wniosku o przyznanie zapomogi.

Studenci I roku I stopnia i I roku II stopnia zobowiązani są do elektronicznego złożenia wniosku o zapomogę w USOSweb, a pozostali studenci w Wirtualnej Uczelni.

Skan wniosku o przyznanie zapomogi wraz ze skanem dokumentów dokumentujących trudną sytuację proszę przesłać na adres mailowy: matoga@agh.edu.pl.

Uwaga!

Wypełnienie tabelki znajdującej się na drugiej stronie wniosku jest również obowiązkowe. Każde studia, również te obecnie kontynuowane, muszą być wpisane do tabelki.

Więcej informacji na temat zapomogi można znaleźć w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica:

§ 19.

 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Wniosek o zapomogę stanowi załącznik nr 4 lub odpowiednio 4a do niniejszego Regulaminu wraz z dokumentami potwierdzającymi znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Dokumentem potwierdzającym znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej może być
  w szczególności:

        1)  zaświadczenie lekarskie;

        2)  zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej;

        3)  orzeczenia sądowe, dokumenty z postępowania egzekucyjnego, dokumenty wystawione przez Policję;

        4)  akt urodzenia dziecka studenta;

        5)  akt zgonu członka rodziny;

        6)  inne zaświadczenia potwierdzające okoliczności opisane we wniosku właściwych instytucji i urzędów.

W przypadku braku możliwości udokumentowania trudnej sytuacji życiowej dopuszcza się złożenie pisemnego oświadczenia co najmniej 3 studentów, w tym członka URSS.

§ 20.

 1. Zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w trakcie studiów w AGH, może otrzymać student AGH, który w terminie do 90 dni od urodzenia się dziecka złoży wniosek
  o przyznanie tego świadczenia. Na to samo dziecko, z tytułu jego urodzenia, można otrzymać zapomogę tylko jeden raz w trakcie studiów w AGH. Obejmuje to studia pierwszego i drugiego stopnia, a także studia na drugim i kolejnym kierunku.
 2. Jeżeli każde z rodziców dziecka jest studentem AGH, tylko jedno z nich może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1.

§ 21.

 1. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, tylko na jednym kierunku studiów.
 2. Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Maksymalna kwota zapomogi nie może przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego ustalonego w danym roku akademickim.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli student złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, Rektor może przyznać zapomogę w kwocie wyższej niż określona w ust. 2.
 4. W przypadku przedłożenia dokumentów zawierających dane dotyczące zdrowia, członek rodziny, którego te dane dotyczą, jest zobowiązany do zapoznania się
  z informacją o przetwarzaniu danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
 5. Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż w terminie 90 dni od wystąpienia przyczyny opisanej we wniosku.
 6. Zapomoga nie może być przyznana dwa razy z tego samego tytułu.