To ogłoszenie straciło ważność w dniu 15.09.2020. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
17.07.2020

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Informacje na temat szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendium ministra za znaczące osiągnięcia, a także wzoru wniosku, rodzaju osiągnięć i sposobu ich udokumentowania, liczby stypendiów oraz maksymalnej wysokości stypendium znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r.


W terminie do 4 października 2020 r. student składa w Sekcji Socjalno-Stypendialnej (bud. D5, pok. 1) następujące dokumenty:

1. zgłoszenie kandydatury

2. wypełniony wniosek 

3. dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć. Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

4. oświadczenie, że informacje zawarte w części C.1, C.2 lub C.3 są zgodne ze stanem faktycznym i są związane z odbywanymi studiami, z wyłączeniem osiągnięć sportowych

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

Więcej informacji na temat tego stypendium można znaleźć również w § 31 Regulaminu.

Regulamin dostępny jest w Aktach prawnych.