To ogłoszenie straciło ważność w dniu 11.04.2017. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
24.02.2017

Stypendia studenckie na semestr letni roku akademickiego 2016/2017

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przyznawania i wypłaty świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

STYPENDIUM SOCJALNE I SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Wszyscy studenci AGH, kontynuujący naukę w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17, tzn. posiadający wpis na kolejny semestr studiów, mogą otrzymywać stypendium socjalne na podstawie dotychczas złożonych dokumentów. Studenci, którzy po ukończeniu (w styczniu lub w lutym br.) w AGH studiów I stopnia, zostali przyjęci na studia II stopnia, a w trakcie ostatniego semestru nauki na studiach I stopnia pobierali stypendium socjalne, winni złożyć wniosek o przyznanie tego stypendium, bez konieczności składania załączników w przypadku, gdy sytuacja materialna studenta i jego rodziny nie uległa zmianie w żadnym elemencie. Jeśli wymagają tego okoliczności lub zapisy Regulaminu FPM (Zarządzenie nr 32/2016 Rektora AGH z dnia 1 września 2016 r.), stypendium socjalne może być przyznane w oparciu o zaktualizowane lub nowe dokumenty. Wypłata pierwszego świadczenia w semestrze letnim nastąpi za marzec br. na bieżąco lub w kwietniu br. z wyrównaniem za marzec.

Stypendia socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych zostaną wypłacone w marcu 2017 r. tylko tym studentom, którzy do 23.02.2017 r. (włącznie) uzyskali zaliczenie semestru w Wirtualnym Dziekanacie. Pozostali studenci po spełnieniu formalnych wymogów otrzymają stypendia w kwietniu 2017 r. z wyrównaniem od marca 2017 r.

2. Studenci, którzy zostali przyjęci na II stopień studiów w AGH, a I stopień studiów ukończyli w innej Uczelni, a także studenci, którzy podejmują studia w AGH od semestru letniego, np. na podstawie przeniesienia z innej Uczelni i są zainteresowani pobieraniem stypendium socjalnego, winni złożyć w dziekanacie Wydziału w terminie do 3 marca br. (tj. piątek) stosowny wniosek wraz z kompletem załączników. Wypłata pierwszego świadczenia dla uprawnionych w semestrze letnim nastąpi w kwietniu br. z wyrównaniem za marzec.


STYPENDIUM REKTORA

1. Wszyscy studenci AGH, z wyłączeniem tych, o których mowa w pkt. 2, pobierający dotychczas stypendium rektora, będą je otrzymywać także w semestrze letnim, począwszy od marca br.

2. Studenci, którzy zostali przyjęci na studia II stopnia w AGH od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017, po ukończeniu – w ciągu ostatnich 12 miesięcy – studiów I stopnia w AGH lub w innej Uczelni, mogą starać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu odpowiednio wysokiej średniej ocen.

W tym celu studenci winni są złożyć stosowny wniosek (http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/sprawy-socjalne/stypednium-rektora-dla-najlepszych-studentow-za-osiagnieta-odpowiednio-wysoka-srednia-ocen/) w Sekcji Socjalnej (bud. D13, pok. 204) w terminie do 9 marca 2017 r.

Studenci, którzy ukończyli I stopień poza Wydziałem Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji proszeni są o dołączenie do wniosku zaświadczenia o wys. średniej za ostatni rok studiów lub semestr w przypadku, gdy ostatni rok studiów I stopnia trwał tylko jeden semestr.

Proszę, aby na zaświadczeniu była informacja o okresie trwania ostatniego roku/semestru studiów I stopnia.

O złożenie wniosku proszeni będą studenci, których średnia ocen za ostatni rok studiów I stopnia nie jest niższa od wartości określonej dla aktualnego kierunku studiów. Średnie ocen wraz z limitem stypendiów rektora dla każdego kierunku studiów, zostaną podane w terminie do 28.02.2017 r.

Każdy student przyjęty na studia II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017, otrzyma 28.02.2017 r. elektronicznie, poprzez Wirtualną Uczelnię, informację dotyczącą minimalnej średniej ocen i limitu stypendiów rektora dla kierunku studiów.

UWAGA:  złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania stypendium rektora, ponieważ podana wartość średniej ocen ma charakter orientacyjny. Informacja o przyznanych stypendiach zostanie przekazana do dziekanatów 17 marca 2017 r., a wypłata świadczeń nastąpi w kwietniu, z wyrównaniem za marzec.

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

W uzgodnieniu z URSS AGH wysokość świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim pozostaje na dotychczasowym poziomie, a za lipiec br. zostanie wypłacone 10-te stypendium.