To ogłoszenie straciło ważność w dniu 20.09.2017. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
13.07.2017

Doktorat Wdrożeniowy

„Doktoraty Wdrożeniowe” - informacja o rekrutacji na studia doktoranckie

27 kwietnia 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, która dała podstawę do utworzenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowego programu finansowania nauki i badań. Głównym celem programu „Doktorat Wdrożeniowy” jest dofinansowanie studiów doktoranckich realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – m.in. przedsiębiorstwami – a co za tym idzie, zbudowanie relacji między gospodarką i nauką w zakresie wspólnej działalności naukowo-badawczej oraz uproszczenie komercjalizacji badań naukowych.

Uczestnik programu „Doktorat Wdrożeniowy” (pracownik przedsiębiorstwa) będzie pracował nad rozprawą doktorską w „systemie dualnym” co oznacza, że prowadząc w ramach swoich obowiązków pracowniczych prace nad tematem badawczym będzie równocześnie rozwijał ten sam temat w jednostce naukowej na uczelni.

Celem pracy badawczej doktoranta ma być rozwiązanie konkretnego problemu pracodawcy, u którego jest zatrudniony. Wskazany przez przedsiębiorcę temat będzie realizowany pod opieką samodzielnego pracownika uczelni oraz opiekuna pomocniczego z przedsiębiorstwa.

Doktoraty wdrożeniowe służą następującym celom:

 • ugruntowanie współpracy uczelni z przedsiębiorstwami,
 • rozwiązanie problemów badawczych ważnych dla przedsiębiorstw,
 • udostępnienie przez uczelnię wiedzy naukowej do rozwiązania problemu badawczego, istotnego gospodarczo oraz infrastruktury naukowo-badawczej będącej w dyspozycji uczelni,
 • udzielenie pomocy w zakresie nauki i badań  poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, wymagających wykorzystania wiedzy naukowej oraz potencjału badawczego Uczelni,
 • zwiększenie zainteresowania studiami doktoranckimi i wykształcenie kadr, które będą uczestniczyć  w działalności B+R prowadzonej w przedsiębiorstwach.

Badania będą prowadzone z użyciem metod naukowych praktykowanych w AGH, przy wsparciu ze strony samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Może być wykorzystane zaplecze laboratoryjne uczelni.

Korzyści dla uczestnika - pracownika przedsiębiorstwa:

 • Może realizować swoje aspiracje.
 • Może realizować studia w ramach obowiązków pracowniczych.
 • Nie musi dzielić czasu pomiędzy pracę zawodową i studia.
 • Otrzymuje wsparcie – stypendium.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • Wskazuje zagadnienie badawcze.
 • Ma zmotywowanego pracownika - umożliwia mu samorealizację.
 • Uzyskuje wsparcie merytoryczne z Uczelni.
 • Buduje wizerunek przedsiębiorstwa dbającego o pracowników.
 • Element rozwoju działu R&D.

 

Od października 2017 na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczną studia pierwsi doktoranci, którzy doktorat będą przygotowywali w ścisłej współpracy z przedsiębiorcą i uczelnią. Doktoranci zostaną zrekrutowani wśród pracowników przedsiębiorstw w otwartym procesie rekrutacyjnym na pierwszy rok studiów doktoranckich, prowadzonych przez WIEiT.

Program „Doktoraty Wdrożeniowe” zabezpiecza środki finansowe na:

 • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w programie, nie dłuższym niż 4 lata.
 • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;

Przyznawane będą stypendia doktoranckie w wysokości 2450 zł miesięcznie. Drugim źródłem dochodu doktoranta ma być pensja wypłacana przez pracodawcę, dla którego będzie on prowadził badania wdrożeniowe, pod opieką naukową samodzielnego pracownika uczelni.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest zgoda ze strony przedstawiciela firmy na udział pracownika w projekcie, wraz ze wstępnym wskazaniem proponowanego obszaru badawczego i tematu pracy (do dalszych uzgodnień) oraz opiekuna pomocniczego, który ze strony przedsiębiorstwa będzie sprawował opiekę nad pracami.

Przystąpienie do procesu rekrutacji na studia doktoranckie w programie „Doktoraty Wdrożeniowe” wymaga wykonania czterech kroków, które są opisane poniżej.

Zasady i terminarz rekrutacji 2017/2018

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” należy:

Krok 1. Wysłać niezwłocznie nieformalne zgłoszenie w formie maila na obydwa adresy mailowe osób kontaktowych podane na końcu niniejszego komunikatu. To umożliwi rozpoczęcie dialogu w celu znalezienia opiekuna naukowego w uczelni.

Krok 2. Wysłać do 6. września wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: iet@agh.edu.pl. To umożliwi przeprowadzenie dialogu pomiędzy Wydziałem a przedsiębiorstwem odnośnie obszaru badań i tematu.

Krok 3. Zarejestrować się w systemie e-Rekrutacja do 15 września 2017r. do godz. 14:00. Rejestracja jest obowiązkowa !

Krok 4: dostarczyć skompletowane dokumenty do pokoju nr 1.23 w pawilonie D-17 (Centrum Informatyki AGH, ul. Kawiory 21)  do 15 września 2017 r., godz. 14:00.

Nabór na Stacjonarne Studia Doktoranckie prowadzony będzie w dyscyplinach:

 1. Informatyka
 2. Elektronika
 3. Telekomunikacja

Możliwe jest także prowadzenie interdyscyplinarnych prac naukowo-badawczych.

Niektóre proponowane obszary badań (przykłady):

1. Analiza ogromnych zbiorów danych (big-data) i prowadzenie obliczeń wielkiej skali.

2. Przetwarzanie danych nieustrukturyzowanych.

3. Zarządzanie danymi.

4. Uczenie maszynowe.

5. Badania na rzecz poprawy bezpieczeństwa systemów, sieci i usług.

6. Hybrydowe środowiska usług IT.

7. Rzeczywistość wirtualna oraz rozszerzona.

8. Systemy komunikacji bezprzewodowej 5G i  IoT.

Powyższą listę proszę traktować jako otwartą.

Informacja o warunkach rekrutacji

Rekrutacja na pierwszy rok odbywa się w drodze konkursu na podstawie:

 1. Wyników kolokwium kwalifikacyjnego i egzaminu z deklarowanego wcześniej języka obcego. Uwzględnia się również ocenę na dyplomie ukończenia studiów magisterskich oraz osiągnięcia naukowe kandydata. Kolokwium kwalifikacyjne obejmuje zagadnienia dotyczące deklarowanej dyscypliny. Zakres wymienionych zagadnień jest określony przez program magisterskich studiów stacjonarnych na Wydziale IEiT dla kierunku zgodnego z deklarowaną dyscypliną.
 2. Pisemnej rekomendacji opiekuna naukowego - samodzielnego pracownika nauki.
 3. Wykazu udokumentowanych osiągnięć naukowych oraz technicznych.

Kolokwium kwalifikacyjne na studia doktoranckie odbędzie się w dniu 19 września 2017 r. paw. D-17 (Centrum Informatyki) w salach 3.27 (a-c)

9.00-11.00 - egzamin z języka obcego

11.00-14.00 - egzamin kierunkowy dla dyscypliny Elektronika oraz Telekomunikacja

10.00 -14.00 - egzamin kierunkowy dla dyscypliny Informatyka

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego  ogłoszone będą w dniu 21.09.2017r.

Zakres materiałów na poszczególne kolokwia kwalifikacyjne:

 

Dokumenty do rekrutacji

1. Kandydat na Studia Doktoranckie składa następujące dokumenty:

 • karta kwalifikacyjna (uzupełniona i wydrukowana z systemu e-Rekrutacja),
 • kwestionariusz osobowy (uzupełniony i wydrukowany z systemu e-Rekrutacja),
 • indeks ukończonych studiów lub suplement,
 • życiorys lub CV,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wykaz udokumentowanych osiągnięć naukowych oraz technicznych,
 • pisemną rekomendację samodzielnego pracownika nauki Wydziału – przyszłego opiekuna naukowego,
 • pisemną deklarację kierownika katedry o możliwości przyjęcia doktoranta do katedry,
 • podpisane zdjęcie legitymacyjne,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Doktoranckich.
 • dokument potwierdzający, że kandydat jest lub zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę,
 • deklarację z firmy, będącą zgodą na udział pracownika w projekcie „doktoraty wdrożeniowe”, wraz ze wskazaniem proponowanego opiekuna pomocniczego ze stopniem doktora lub minimum 5 letnim doświadczeniem, z ramienia firmy,
 • dokument z firmy, w którym pracodawca przedstawia kandydata na opiekuna pomocniczego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez niego kwalifikacji lub oświadczenie kandydata o posiadaniu tych kwalifikacji.

 

 2. Pisemna rekomendacja wystawiana kandydatowi przez samodzielnego pracownika nauki powinna zawierać:

 • uzasadnienie celowości przyjęcia doktoranta,
 • deklarację zapewnienia doktorantowi  opieki naukowej,
 • zapewnienie warunków pracy naukowej i badań,
 • sformułowanie proponowanej tematyki badawczej,
 • źródło i zasady finansowania pracy badawczej doktoranta,
 • zapewnienie minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Prodziekanem ds. Nauki dr hab. inż. Krzysztofem Winczą, prof. n. AGH (wincza@agh.edu.pl) lub Prodziekanem ds. Ogólnych dr inż. Piotrem Pacyną (pacyna@kt.agh.edu.pl).