To ogłoszenie straciło ważność w dniu 31.12.2016. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
10.02.2016

Dochód utracony i/lub uzyskany od 1.01.2016 r.

Szanowni  Państwo,

 

w związku z występującymi w ostatnim czasie zmianami zapisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych informuję, że poszerzony został katalog dochodów nieopodatkowanych o świadczenie rodzicielskie oraz zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Zmieniono również katalog dochodów utraconych oraz uzyskanych.

Zgodnie z nowymi zapisami

dochody utracone to:

a)   uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b)  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)   utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d)   utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e)  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),

f)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g)   utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

h)   utratą świadczenia rodzicielskiego,

i)   utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

dochody uzyskane to:

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego,

b)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)   uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d)   uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e)   rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

f)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g)   uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

h)   uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.